اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
26928 عام پروپايل نه دى. ورشه کورپاڼه
په افغانستان کې د کارموندنې لاريچاري ، خپلواکچار ګمارل او خپلواکچارې دندي پرليکه ترلاسه کول