4311 عام پروپايل نه دى.
په افغانستان کې د کارموندنې لاريچاري ، خپلواکچار ګمارل او خپلواکچارې دندي پرليکه ترلاسه کول