کورپاڼه > کارپوه غواړم
وړيا دنده خپله خپرونکى
تړاو کاپي کاپي شو
غواړم دنده خپرول راته وکړئ
تړاو کاپي کاپي شو
دندې غواړي
تړاو کاپي کاپي شو