کورپاڼه > کارپوه غواړم
تړاو کاپي کاپي شو
وړيا دنده خپله خپرونکى
تړاو کاپي کاپي شو
غواړم دنده خپرول راته وکړئ