اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
48
پتېلېوال لميټډ، کورلمبر ٣، سړک٤ الف (لېوال سړک) حج اوفاق رياست ته نژدې,ښارنو, ناحيه ١٠, کابل, افغانستان
اړيکلارې
ټليفون
‎ +93700281309
ټليفون
‎ +93799203534
واټساپ
برېښناليک
ويبځاى
برېښناليک Account Executive
پليکه پروپايل
www.charwal.com/2
لېوال لمټډ ؟
کره سوداګر