اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
71
ځانکړي مالومات
اړيکلارې
مهارتونه
د کابل طبي علومو پوهنځى
د عمومي داخلې متخصصه

ډاكټر فیروزه افغان (کارلاندې)

پېژندنه

په د تاج طبي روغتون کې کار کوي. په بې سرحده ډاکټران(Médecins sans frontières) کې کار کوي. په خوست شهزاده پوهنتون کې زده کړې کوي.

زدکړې
پوهنتون
-0001-11-30 - -0001-11-30
خوست, افغانستان
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو