اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
53
پتېTaimani Road, 7th Street, House #8,تايمني پاى, ناحيه ١٠, کابل, افغانستان
اړيکلارې
ګرځنده يا موبايل
‎ +93766000786
ګرځنده يا موبايل
‎ +93766111786
برېښناليک
ويبځاى
پيسبک

٧٨٦ درملتون (کارلاندې)

پېژندنه

٧٨٦ درملتونه په کابل کې د ١٢ درملتونو يو لړۍ ده چې درمل او سينګار توکي پلوري، دوى کره درملو سره د مسلکي ډلې په مرسته اسانتياوې ورکوي.