اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
12
اړيکلارې
ګرځنده يا موبايل
‎ +93785704479

روح الله سهاک لابراتوار (کارلاندې)

پېژندنه

د رنځموندنې (لابراتوار) اسانتياوې په پرمختلليو او خپلچارو ماشينونو او مسلکي کارکوونکو سمبال ځاى کې وړاندې کېږي. د رنځموندنې اسانتياوې په ځانګړو تجربه لرونکو او لوړو زدهکړو لرونکو کارکوونکو پمرسته ترسره کېږي.