اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
4
ځانکړي مالومات
مهارتونه
د دانکيو متخصص

ډاكټر ممتاز سجاد (کارلاندې)

ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو
ښه
ښه
ښه
ښه
فارسی
غوره
غوره
غوره
غوره
English
ښه
ښه
ښه
ښه