اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
4
ځانکړي مالومات
اړيکلارې
پيسبک
مهارتونه
د عمومي داخلې متخصص

ډاكټر سید رقیب سنا (کارلاندې)

زدکړې
ډيپلومه/بريليک
-0001-11-30 - -0001-11-30
پوهنتون
د کابل طبي علومو پوهنځى
-0001-11-30 - -0001-11-30
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو
غوره
غوره
غوره
غوره
فارسی
ښه
ښه
ښه
ښه
English
ښه
ښه
ښه
ښه

جايزې او بريليکونه
جايزې ډول