اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
2
ځانکړي مالومات
اړيکلارې
پيسبک
مهارتونه
عمومي متخصص

ډاكټر امان شمس (کارلاندې)

زدکړې
پوهنتون
-0001-11-30 - -0001-11-30
پوهنتون
-0001-11-30 - -0001-11-30
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو(مورنۍ ژبه)
غوره
غوره
غوره
غوره
English(مورنۍ ژبه)
ښه
ښه
ښه
ښه
فارسی
ښه
ښه
ښه
ښه