اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
6
ځانکړي مالومات
اړيکلارې
پيسبک
مهارتونه
د رواني ناروغانو درملنه

ډاكټر هامش درويش (کارلاندې)

زدکړې
ډيپلومه/بريليک
-0001-11-30 - -0001-11-30
پوهنتون
د کابل طبي علومو پوهنځى
-0001-11-30 - -0001-11-30
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
فارسی(مورنۍ ژبه)
غوره
غوره
غوره
غوره
پښتو
غوره
غوره
غوره
غوره
English
ښه
ښه
ښه
ښه