اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
0
ځانکړي مالومات
پتېکابل, افغانستاندينسني.
اړيکلارې
پيسبک
مهارتونه
د جراحي متخصص

وحيد حسين خېل (کارلاندې)

زدکړې
ډيپلومه/بريليک
-0001-11-30 - -0001-11-30
پوهنتون
-0001-11-30 - -0001-11-30
ژبې
ژبه
ويل
لوستل
ليکل
پوهېدل
پښتو(مورنۍ ژبه)
غوره
غوره
غوره
غوره
English
ښه
ښه
ښه
ښه
فارسی
ښه
ښه
ښه
ښه