اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
36
اړيکلارې
ګرځنده يا موبايل
‎ +93786424311
برېښناليک

ډاکټر سهاک د غاښونو سامانونو او توکو پلورنځى