اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
کورپاڼه > استازيتوب
استازيتوب
تړاو کاپي کاپي شو
که تاسې په پښتو، دري او انګرېزي پوهېږئ، پېژندمخينه، سوانح يا رزومي جوړولوکې ماهر ياست او غواړئ چې چاروال.کوم کې په اجرې سره له اسنادو پېژندمخينې يا سوانح جوړې کړئ نو لاندې نومليکنه تڼۍ کليک او استازيتوب غوښتنه وکړئ.
نومليکنه
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې